Vanuit openheid samenwerken

Kanjertraining

Sociale vaardigheid
Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining. Bij deze training leert een kind positief over zichzelf en de ander denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Wij zijn al een aantal jaren een kanjerschool, dat wil zeggen dat iedere leerkracht opgeleid is tot het geven van de kanjertraining en dat we door de hele school heen de kanjerregels hanteren.


Pedagogisch klimaat
Op de Jozefschool werken we al jaren met de Kanjertraining. De ervaringen van leerkrachten en kinderen zijn zeer positief. We streven er naar om het pedagogische klimaat binnen onze school nog verder te verbeteren. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het schooljaar in alle groepen wordt gegeven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. Daar willen we graag, samen met de leerlingen, aan werken.
 

Basisregels
De kanjertraining gaat uit van 5 basisregels:

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand blijft zielig.De kanjerpetten en dieren als hulpmiddel
De kanjerpetten als symbolen worden ingezet bij de oudere leerlingen en de dieren bij de jongere leerlingen. De Kanjertraining heeft veel oefeningen om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petjes zijn hierbij een hulpmiddelen helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen 'de wereld van vertrouwen' en 'de wereld van wantrouwen'. De petten helpen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid  dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.
 


De vier gedragstypes

1 WITTE PET OF TIJGER
Gedragstype kanjer, de witte pet.  Rustig, zelfverzekerd, in balans.
De witte pet, dat ben je als je doet wat werkelijk bij je past. Op die
manier ben je het leukst. De Kanjer denkt goed over anderen en
zichzelf en durft zijn mening te geven (op een respectvolle manier).
Met de Kanjer is te praten. Hij/zij probeert zich beschaafd te
gedragen. Wil daarom niet pesten, schreeuwen, roddelen,
schelden enz. Wil behulpzaam zijn en te vertrouwen. Het is feitelijk
een stoer kind, dat met beide benen op de grond staat.
Groepsgenoten voelen zich veilig bij het gedrag van de Kanjer.
Een Kanjer is overigens geen heilige, het gaat ook bij de Kanjer
behoorlijk vaak mis.2 RODE PET OF AAPJE
Gedragstype aap, de rode pet. Clownesk en onverschillig gedrag.
De aap gedraagt zich onverantwoordelijk en clownesk. De aap
heeft als opvatting: het moet leuk zijn en je hoort er pas bij als je
leuk gevonden wordt. De grappen en grollen maskeren vaak andere
gevoelens zoals, gevoelens van onzekerheid, verdriet of ongelukkig
zijn. De aap denkt vaak negatief over zichzelf en over andere
kinderen, 'Ik kan het toch niet!', 'Ze doen dit extra om mij te pesten!'
en verbloemt dit door grappig te doen. Ook zware onderwerpen
worden vaak afgedaan met een grapje. De rode pet is de meeloper
en aanmoediger van de zwarte pet binnen groepen.

3 GELE PET OF KONIJN
Gedragstype konijn, de gele pet is te voorzichtig en bang.      
Het konijn staat symbool voor het onzekere, verlegen kind dat te
lief wil zijn en geen weerwoord heeft op grensoverschrijdende
gedragingen van de rode en zwarte petten. Het Konijn heeft
opvattingen als: we moeten allemaal lief doen en vredig met elkaar
omgaan. Om die reden stelt het zich in stressvolle situaties als
pleaser op. Het is steeds op zoek naar harmonie. Het Konijn kan,
wil of durft geen boosheid te voelen en te uiten in een bepaalde
situatie. Het Konijn weet niet adequaat te reageren op vervelende
sociale situaties. Het moet immers altijd lief zijn. De kans is groot
dat kinderen die dit gedrag vertonen denken: ik ben niet zo leuk,
als die andere kinderen. Vervolgens kijkt hij/zij weg of loopt weg
met zijn/haar hoofd naar beneden, pruilt, huilt of zegt niets.

4 ZWARTE PET OF VLERK
Te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal.   
De vlerk laat zich leiden door opvattingen als: het is winnen of
verliezen, het is de baas zijn of het knechtje, het is bepalen
of worden bepaald. De Vlerk vult deze opvattingen in op een
negatieve manier. Dit uit zich in een brutale mond, de baas willen
spelen in samenspel met andere kinderen, schelden, liegen, het
opzoeken van conflicten etc.  Een echte zwarte pet ziet zichzelf
ook vaak als slachtoffer: 'Je moet altijd mij hebben!' en 'Ja hoor,
ik heb het weer gedaan!' Kinderen die vaak voor een zwarte pet
kiezen op school zijn vaak krachtige en temperamentvolle
kinderen. Als met deze kinderen in gesprek wordt gegaan en jullie
als  ouders worden erbij betrokken, dan blijkt het gedrag goed bij
te sturen en kunnen de kinderen zich in positieve zin ontwikkelen
tot krachtige en positieve leiders in een groep.


Er zijn ook combinaties mogelijk
Zie de onderstaande afbeelding.


 Heldere regels
Eenvoudige en heldere regels die allesomvattend zijn en die zelfs aan de kleuters en ook voor ouders een duidelijk houvast bieden. 


Filmpje
Groep 7/8 van de Jozefschool laat zien hoe je goed kunt samenwerken en vertrouwen in elkaar nodig hebt en krijgt! Oefeningen uit de Kanjertraining! Een voorbeeld. Klik op de onderstaande afbeelding van YouTube.


Website kanjertraining
Klik op de onderstaande afbeelding. U wordt doorgelinkt naar de officiële website van de Kanjertraining. Hier vindt u meer informatie over de achtergrond en inhoud.