Medezeggeschapsraad (MR)

In het kort
De MR is een groep ouders en leerkrachten die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op de Jozefschool. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt op het e-mailadres: mr@bsjozefschool.nl

Lid worden van de MR
MR-leden zitten minimaal 3 jaar in de MR, waarna ieder lid zich één keer herkiesbaar kan stellen. Bij aftreding van één van de leden worden nieuwe kandidaten geworven. Kandidaten kunnen zich aanmelden en uit deze kandidaten worden door de ouders een nieuw lid gekozen.

Samenstelling
De huidige samenstelling van de MR:
Namens de ouders: Robin de Vries (vertegenwoordiger OV), Kerstie Boomsma, Martin Beemster, Eline Portegies en Siegfried Kok
Namens het team: Anke Deen (voorzitter), Wilma Dekker en Chantal Vriend.
De directie is bij de vergaderingen aanwezig om advies en toelichting te geven.

Onderwerpen van aandacht
De MR houdt zich o.a. bezig met het volgen van de coronamaatregelen en de gevolgen voor het onderwijs aan de leerlingen, het continu-rooster, de groepsindeling en de formatie.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR behandelt bovenschoolse MR onderwerpen. Dit zijn onderwerpen die alle negen RK scholen binnen SKO de Streek aangaan. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één MR lid namens de ouders en één teamlid.  Namens het team van de Jozefschool neemt Jolanda Groot deel aan de GMR. Voor een afvaardiging vanuit de ouders geldt een vacature. In het GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen
Cookie instellingen