Vanuit openheid samenwerken
BELANG BETROKKENHEID OUDERS
 
HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN DE OUDERS
Ouders staan hun kind een groot deel van de dag af aan de school.
Het is een goede zaak om de ouders te betrekken bij de gang van
zaken op school. Wat doen we eraan om de betrokkenheid van
ouders bij school te vergroten, ofwel hoe proberen we het de
ouders gemakkelijk te maken met de school in contact te komen?
 
WE DOEN DIT OP VERSCHILLENDE MANIEREN
Door aan het begin van het schooljaar een instuifavond te
organiseren, waarop de kinderen hun ouders mee kunnen nemen
naar school. Door het organiseren van een algemene
informatieavond. Door mondelinge (10-minutenavonden) en
schriftelijke informatie (de nieuwsbrief, schoolkrant en de website)
te delen. Door contacten over individuele leerlingen. Door ouders
te stimuleren mee te werken in het onderwijsproces: leesouders en
de expressieouders, spelletjesouders en begeleiden bij
buitenschoolse activiteiten) Om thuis extra te ondersteunen met
extra oefenen van de leerstof of huiswerk. Door de vraag om mee
te werken bij het herstellen, het verduurzamen of het
vervaardigen van lesmaterialen op de werkochtenden. Deelname
aan de schoonmaakavonden van het schoolgebouw met de lokalen.
Door na iedere vakantie de luizencontrole uit te voeren bij de
kinderen. Deelname aan werkgroepen zoals: verkeerswerkgroep,
werkgroep schoolreisjes, werkgroep eindfeest kleuters of
werkgroep wereldproject. Door mee te denken in de oudervereniging
(OV) of de medezeggenschapsraad (MR).