Vanuit openheid samenwerken

Ouderbetrokkenheid

Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Ouders staan hun kind een groot deel van de dag af aan de school. Het is een goede zaak om de ouders te betrekken bij de gang van zaken op school. Wat doen we eraan om de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten, ofwel hoe proberen we het de ouders gemakkelijk te maken met de school in contact te komen?

We doen dit op verschillende manieren. Door aan het begin van het schooljaar een instuifavond te
organiseren, waarop de kinderen hun ouders mee kunnen nemen naar school. Door het organiseren van een algemene informatieavond. Door mondelinge (10-minutenavonden) en schriftelijke informatie (de nieuwsbrief, schoolkrant en de website) te delen. Door contacten over individuele leerlingen. Door ouders
te stimuleren mee te werken in het onderwijsproces: leesouders en de expressieouders, spelletjesouders en begeleiden bij buitenschoolse activiteiten) Om thuis extra te ondersteunen met extra oefenen van de leerstof of huiswerk. Door de vraag om mee te werken bij het herstellen, het verduurzamen of het vervaardigen van lesmaterialen op de werkochtenden. Deelname aan de schoonmaakavonden van het schoolgebouw met de lokalen. Door na iedere vakantie de luizencontrole uit te voeren bij de kinderen. Deelname aan werkgroepen zoals: verkeerswerkgroep, werkgroep schoolreisjes, werkgroep eindfeest kleuters of werkgroep wereldproject. Door mee te denken in de oudervereniging (OV) of de medezeggenschapsraad (MR).