Vanuit openheid samenwerken
ONTWIKKELING EN VOORTGANG
 
ONTWIKKELING EN VOORUITGANG VAN HET ONDERWIJS
Onze school is continu dit schooljaar in beweging. Elk jaar zijn er
organisatorische of onderwijsinhoudelijke veranderingen.
Ondwerwijsontwikkeling betekent verandering, proces, opbrengst,
kwaliteit en voortdurend werken aan onderwijsbehoefte op maat.
Dit geldt voor zowel voor de leerkrachten als de leerlingen.
Waar houden we ons de komende jaren mee bezig?
 
REKENEN
Borgen van de rekenmethode Wereld in getallen. We willen onze
hoge opbrengsten graag vasthouden. De methode biedt duidelijke
differentiatie voor kinderen. We maken gebruik van sterke digitale
ondersteuning. Onder leiding van de rekencoördinator Juf Anja
Buysman zorgen we ervoor dat we de methode optimaal gebruiken
om recht te doen aan alle leerlingen.
 
WOORDENSCHAT
We willen graag optimaal gebruik maken van de taalgevoelige
leeftijd van jonge kinderen tussen 5 en 9 jaar.
De woordenschatontwikkeling in die leeftijdsfase is heel belangrijk.
Binnen het thematisch werken in de kleuterbouw zoeken we vanuit
het spel steeds naar sterke op woordenschat gerichte activiteiten.
Ook blijven we de doelen en ontwikkelingen binnen de groepsplannen
verder verfijnen. Spel blijft de sterke pijler waar vanuit we blijven
werken, omdat we daar de betrokkenheid van de kinderen mee
versterken. We gaan aan de slag met de digitale Horeb:
Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van
basisontwikkeling. Horeb bevat de aanwijzingen en instrumenten
waarmee pedagogisch medewerkers en leerkrachten
ontwikkelingsgericht kunnen werken met kinderen vanaf de
babyperiode tot en met einde basisonderwijs.
 
CERTIFICAAT PBS
Om de basisondersteuning te versterken zijn we gestart met PBS
(Positive Behavior Support), samen met een begeleider vanuit
SBO 't Palet. We gaan gezamenlijk met het team zoeken naar nog
meer gedeelde voorspelbaarheid voor leerlingen ten aanzien van
onder andere werkgedrag om zo de effectieve leertijd te vergroten.
De school gaat actief gebruik maken van systematische
gegevensverzameling middels een incidentenregistratie. Om
systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van
leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen.
PBS sluit mooi aan bij de Kanjertraining waarmee we ons
pedagogisch klimaat versterkt hebben. We hebben van de
Kanjertraining alle certificaten behaald zodat we het officiële
certificaat Kanjerschool hebben.
 
COMMUNICATIE SCHOOL EN THUIS
Natuurlijk willen we dat u ons via de verschillende media tegen
blijft komen. We steeds op zoek om de communicatie tussen school
en thuis te verbeteren. Dit jaar start de vernieuwde website en gaan
we het werken met het ouderportaal invoeren.
 
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
We gebruiken de gegevens vanuit het COOL-onderzoek en de
leerling- en ouder tevredenheidspeilingen van maart 2016 om ons
beleid daar waar nodig aan te passen.
 
EXTERNE CONTACTEN
We blijven de contacten met de omgeving goed onderhouden:
sportclubs, culturele activiteiten, sportevenementen,
buitenschoolse opvang.
 
INSTRUCTIE- EN SAMENWERKINGSVORMEN
Leerlingen die nauw betrokken worden bij de instructie leren meer!
We trainen daarbij op allerlei samenwerkingsvormen en bekijken
regelmatig elkaars lessen om daarin van elkaar te leren.
 
UITDAGING EN PLUSAANBOD
We doen steeds meer een beroep op de onderzoekende houding
van leerlingen. Het lukt ons steeds beter om de leerlingen, die meer
uitdaging nodig hebben, dagelijks een plusaanbod te bieden en
werken daar samen aan. Een werkgroep buigt zich over een
schoolbrede aanpak de komende jaren.
 
BEGRIJPEND LEZEN EN LEESPLEZIER
De aanpak van begrijpend lezen borgen. Tijdens een extra
informatieavond nemen we u mee om te kijken hoe school en
thuis elkaar kunnen versterken. En veel aandacht voor
leesplezierbevordering.
 
HET DIGITALE SPOOR
We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen het juiste aanbod
krijgen door goede afgestemde planning en door het steeds weer
bijstellen naar aanleiding van observaties en toetsen en werken
aan een stevig digitaal spoor.
 
LERENDE ORGANISATIE
Binnen de stichting SKO De Streek werken we mee aan het
versterken van de school en de deze stichting als lerende organisatie.
 
AANVANKELIJK LEZEN GROEP 3
We starten dit jaar met de nieuwe aanvankelijk leesmethode Lijn 3.