Vanuit openheid samenwerken

Medezeggenschapsraad (MR)

Adviseren en instemmen MR
Binnen iedere school is een groep ouders en leerkrachten die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs. De taken van deze medezeggenschapsraad zijn nogal veel omvattend. Zij mogen het bestuur van de school gevraagd of ongevraagd adviseren bij het nemen van besluiten aangaande hun school. Het bestuur is in een aantal zaken zelfs verplicht om advies te vragen aan deze raad. Veranderingen binnen de schoolorganisatie zijn vaak niet mogelijk zonder de uitdrukkelijke
instemming van de raad. Zaken die de Jozefschool aangaan worden behandeld door de Medezeggenschapsraad (MR). Kortom een heel belangrijke groepering, waarin ouders ook directe invloed kunnen uitoefenen op de schoolorganisatie.


Leden van de MR
MR-leden zitten minimaal 3 jaar in de MR, waarna ieder lid zich één keer herkiesbaar kan stellen. Bij aftreding van één van de leden worden nieuwe kandidaten geworven. Kandidaten kunnen zich aanmelden en uit deze kandidaten worden door de ouders een nieuw lid gekozen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt op het e-mailadres: mr@bsjozefschool.nl


Samenstelling
De huidige samenstelling van de MR:
Namens de ouders: Bonne Boots (vertegenwoordiger OV),
Noreen Keulen, Martin Beemster en Sigrid Kok
Namens het team: Anke Deen (voorzitter), Wilma Dekker
en Jolanda Groot. De directie is bij de vergaderingen aanwezig
om advies en toelichting te geven.
Namens de leerkrachten zit Arja Kraal in de GMR
Namens de ouders volgt


Speerpunten 2019-2020
  • Het uitvoeren van actiepunten uit de ouder / leerlingen / leerkrachten tevredenheidonderzoek voorjaar 2018
  • Volgen van de uitvoer van het schoolplan 2019-2023 in de praktijk, door tussentijdse evaluaties.
  • Advies schoolondersteuningsprofiel
  • Monitoren proces werkverdelingsplan
  • Monitoren continu rooster o.a. voldoende bezetting vrijwilligers
  • In de cloud werken voor team monitoren
  • Volgen ontwikkelingen beleidsvoornemens 2019-2020


Besproken onderwerpen

Schooljaar 2018-2019

- Activiteitenplan is gemaakt
- Ervaringen continurooster
- Toegenomen invalproblematiek
- Werkverdelingsplan team
- Inzet werkdrukverlagingsmiddelen
- Formatie inzet
- Vakantierooster

 
GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR behandelt bovenschoolse MR onderwerpen. Dit zijn
onderwerpen die alle negen RK scholen binnen SKO de Streek
aangaan. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door
één MR lid namens de ouders en één teamlid. In het
GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de
afzonderlijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen.