Vanuit openheid samenwerken
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
 
ADVISEREN EN INSTEMMEN MR
Binnen iedere school is een groep ouders en leerkrachten die
meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie
van het onderwijs. De taken van deze medezeggenschapsraad zijn
nogal veel omvattend. Zij mogen het bestuur van de school
gevraagd of ongevraagd adviseren bij het nemen van besluiten
aangaande hun school. Het bestuur is in een aantal zaken zelfs
verplicht om advies te vragen aan deze raad. Veranderingen binnen
de schoolorganisatie zijn vaak niet mogelijk zonder de uitdrukkelijke
instemming van de raad. Zaken die de Jozefschool aangaan worden
behandeld door de Medezeggenschapsraad (MR). Kortom een heel
belangrijke groepering, waarin ouders ook directe invloed kunnen
uitoefenen op de schoolorganisatie.
 
LEDEN VAN DE MR
MR-leden zitten minimaal 3 jaar in de MR, waarna ieder lid zich
één keer herkiesbaar kan stellen. Bij aftreding van één van de
leden worden nieuwe kandidaten geworven. Kandidaten kunnen
zich aanmelden en uit deze kandidaten worden door de ouders
een nieuw lid gekozen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen worden gepubliceerd op de
website. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt op het
e-mailadres: mr@bsjozefschool.nl
 
SAMENSTELLING
De huidige samenstelling van de MR:
Namens de ouders: Bonne Boots (vertegenwoordiger OV),
Lizet Bakker (GMR lid), Noreen Keulen en Martin Beemster.
Namens het team: Anke Deen (voorzitter), Robert Jong
en Jolanda Groot. De directie is bij de vergaderingen aanwezig
om advies en toelichting te geven.
Namens de leerkrachten zit Arja Kraal in de GMR
 
Speerpunten 2018-2019
  • Het uitvoeren van actiepunten uit de ouder / leerlingen / leerkrachten tevredenheidonderzoek voorjaar 2018
  • Volgen van de uitvoer van het schoolplan 2015-2019 in de praktijk, door tussentijdse evaluaties.
  • Advies schoolondersteuningsprofiel.
  • ICT beleidsplan.
  • Monitoren en evalueren continu rooster
  • In de cloud werken voor team monitoren
  • Volgen ontwikkelingen strategisch beleidsplan 2019-2020


Besproken onderwerpen

Oktober 2018

- Activiteitenplan is gemaakt
- besproken ervaringen continurooster
- besproken invalproblematiek

 
GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR behandelt bovenschoolse MR onderwerpen. Dit zijn
onderwerpen die alle tien RK scholen binnen SKO de Streek
aangaan. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door
één MR lid namens de ouders en één teamlid. In het
GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de
afzonderlijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen.