Vanuit openheid samenwerken
DE OUDERVERENIGING (OV)
Bericht van de oudervereniging (juli 2018)

Machtigingsformulier oudervereniging Jozefschool Venhuizen 2018

 
SAMENSTELLING
Alle ouders die kinderen op onze school hebben, kiezen samen een
oudervereniging. Deze vereniging is samengesteld uit twee ouders
van iedere groep. Ieder jaar wordt er in mei voor de leerlingen
van groep 1 een verkiezing uitgeschreven. Een ouderlid wordt in
principe voor een periode van 8 jaar gekozen. Wil een ouderlid
tussentijds aftreden, dan worden er nieuwe verkiezingen
uitgeschreven voor de betreffende jaargroep.
 
LEDEN VAN DE OV
Suzan Mes-Breedijk (voorzitter), Laura de Jong-Raven (secretaris),
Nico van Baar (penningmeester), Vedrana Langedijk, Mara Tellman,
Marlies van Tuijl, Daniëlle Karel, Hans Sluijs, Ron Mol,
Danny Kramer, Bonne Boots, Caroline Vlaar, Isabel de Wit en
Franka Beemster.
 
SPREEKBUIS
De ouderleden zijn aan de school verbonden als spreekbuis van
hun achterban en zijn op hun beurt weer de achterban voor de
medezeggenschapsraad. Bij vragen kunt u altijd een van de
ouderleden of de contactouder van uw groep aanspreken.
 
ACTIVITEITEN
De leden van de OV helpen mee bij het organiseren van
activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, wereldproject,
schoolreisjes,  sportevenementen, kleuterprojecten, festiviteiten,
jubilea, lief en leed.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De oudervereniging vergadert eens in de 6 weken. Het
huishoudelijk reglement en de notulen liggen voor iedereen ter
inzage in de personeelskamer. De oudervereniging vergadert
minstens 6 keer per jaar. Eens per jaar wordt er een Algemene
Leden Vergadering (ALV) gehouden. Daarin wordt het jaarverslag
en begroting besproken en deze moeten worden goedgekeurd
door de leden.
 
REACTIES
Reacties, vragen en opmerkingen kunt u kwijt op
het e-mailadres: ov@bsjozefschool.nl
 
OUDERBIJDRAGE
De oudervereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage
van € 20,- voor kinderen van groep 1 en 2 en een bijdrage van
2 x € 20,- voor kinderen van groep 3 t/m 8. Dit in verband met
het schoolreisje en schoolkamp. Voor groep 3 t/m 8 zal de eerste
inning gedaan worden in oktober. De volgende inning, voor alle
leerlingen, is in april. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de
kosten van het sinterklaas- en kerstfeest, voor speciale schoolfeesten,
voor attenties bij lief en leed en voor het organiseren van
schoolreisjes en kamp. Voor het kamp wordt in april nog een extra
bijdrage gevraagd van € 75,-. Bij het uitnodigingspakket van de
kleuter zit de machtigingsbrief van de penningmeester. Heeft u
één keer een machtigingskaart ingevuld, dan geldt die ook voor de
andere kinderen uit een gezin. De oudervereniging kan ouders niet
verplichten de ouderbijdrage te betalen. Wij hopen echter dat u
allen deze bijdrage zult voldoen.