Vanuit openheid samenwerken
DE OUDERVERENIGING (OV)
Bericht van de oudervereniging (juli 2018)

Machtigingsformulier oudervereniging Jozefschool Venhuizen 2018

 
SAMENSTELLING
Alle ouders die kinderen op onze school hebben, kiezen samen een
oudervereniging. Deze vereniging is samengesteld uit twee ouders
van iedere groep. Ieder jaar wordt er in mei voor de leerlingen
van groep 1 een verkiezing uitgeschreven. Een ouderlid wordt in
principe voor een periode van 8 jaar gekozen. Wil een ouderlid
tussentijds aftreden, dan worden er nieuwe verkiezingen
uitgeschreven voor de betreffende jaargroep.
 
LEDEN VAN DE OV
Mara Tellman (voorzitter), Laura de Jong-Raven (secretaris),
Nico van Baar (penningmeester), Vedrana Langedijk, 
Marlies van Tuijl, Daniëlle Karel, Hans Sluijs, 
Danny Kramer, Bonne Boots, Caroline Vlaar, Femke Spaan,
Martijn Ostendorf, Robin de vries, Marijke Homan, Karin Kok,
Marga Vreeker, Joyce Boots en Myrna Peerdeman.

 
SPREEKBUIS
De ouderleden zijn aan de school verbonden als spreekbuis van
hun achterban en zijn op hun beurt weer de achterban voor de
medezeggenschapsraad. Bij vragen kunt u altijd een van de
ouderleden of de contactouder van uw groep aanspreken.
 
ACTIVITEITEN
De leden van de OV helpen mee bij het organiseren van
activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, wereldproject,
schoolreisjes,  sportevenementen, kleuterprojecten, festiviteiten,
jubilea, lief en leed.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De oudervereniging vergadert eens in de 6 weken. Het
huishoudelijk reglement en de notulen liggen voor iedereen ter
inzage in de personeelskamer. De oudervereniging vergadert
minstens 6 keer per jaar. Eens per jaar wordt er een Algemene
Leden Vergadering (ALV) gehouden. Daarin wordt het jaarverslag
en begroting besproken en deze moeten worden goedgekeurd
door de leden.
 
REACTIES
Reacties, vragen en opmerkingen kunt u kwijt op
het e-mailadres: ov@bsjozefschool.nl
 
OUDERBIJDRAGE

De oudervereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage
van twee keer € 22,50 voor de leerlingen van de groepen 1 en 2
en een vrijwillige bijdrage van drie keer € 22,50 voor de leerlingen
van groep 3 tot en
met groep 8. De inningen vinden plaats
voor alle leerlingen in oktober en januari en de laatste inning vindt
plaats in april.
Deze bijdrage is inclusief de bijdrage voor de vrijwilligersvergoeding voor de TSO-vrijwilligers.

Verder wordt de ouderbijdrage gebruikt voor de kosten van het Sinterklaas- en Kerstfeest,
voor speciale
schoolfeesten, een bijdrage aan het type programma Ticken in groep 6,
voor attenties bij lief en leed en
voor het organiseren van het eindfeest voor de kleuters,
de schoolreisjes en het kamp. Voor het kamp van
groep 8 wordt nog een extra bijdrage
gevraagd van € 75,00.
Bij het uitnodigingspakket van de kleuters zit de machtigingsbrief van de penningmeester.
Ouders van de zittende leerlingen hebben het aangepaste machtigingsformulier in juni 2018 ontvangen.
Bij het uitnodigingspakket van de kleuter zit de machtigingsbrief van de penningmeester.
Heeft u één keer een machtigingskaart ingevuld, dan geldt die ook voor de andere kinderen uit een gezin.
De oudervereniging kan ouders niet verplichten de ouderbijdrage te betalen.
Wij hopen echter dat u allen
deze bijdrage zult voldoen.