Vanuit openheid samenwerken
SKO DE STREEK
 
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
De katholieke basisscholen van Stede Broec en Drechterland
vallen onder het beheer van Stichting Katholiek Onderwijs
De Streek. Het betreft de volgende scholen:

STEDE BROEC
Bovenkarspel: de Willibrordus en de Molenwiek.
Grootebroek: de Uilenburcht en de Hussel.
Lutjebroek: de Baskuul.

DRECHTERLAND
Hoogkarspel: de Meester Spigtschool en Het Kerspel.
Westwoud: de Regenboog.
Oosterblokker: de Pancratiusschool
Venhuizen: de Jozefschool.
 
WEBLINK SKO De Streek
Klik op de onderstaande afbeelding voor
de website van SKO De Streek. 
DRECHTERLAND EN STEDE BROEC
SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de tien
katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en
Drechterland.
Bij SKO De Streek werken ongeveer 220
medewerkers in vaste dienst: leraren, onderwijsondersteunend
personeel, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich
met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijke opdracht:
een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de
scholen van SKO De Streek toevertrouwde kinderen.

 
RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer bestaat uit zes personen. Zij stelt de
beleidskaders vast en is onder meer verantwoordelijk voor
vaststellen van de begroting en jaarrekening en de aanstelling
van de algemeen directeur. Het bestuur heeft het merendeel van
haar verantwoordelijkheden gemandateerd aan de algemeen
directeur. Het bestuur geeft met ingang van augustus 2011
uitvoering aan de wet die de scheiding van toezicht en bestuur
regelt. Het bestuur heeft gekozen voor het 'klassieke model'
binnen de wet. Dat wil zeggen dat er geen extra 'lagen' in de
overhead ontstaan.
 
CONTACT MET DE BESTUURSDIRECTIE
Bezoekadres:
Dam 20a
1613 AL Grootebroek.

Postadres:
Postbus 81
1610 AB Bovenkarspel.

E bestuursdirectie@sko-destreek.nl
T 0228 52 4096
W www.sko-destreek.nl
 
ALGEMEEN DIRECTEUR
De algemeen directeur Marlies Harlaar werkt op basis van het
bestuurlijk mandaat. Zij legt daarover middels
managementrapportages verantwoording af aan het bestuur.
Zij overlegt met de directies en draagt zorg voor het contact met
de GMR. Daarnaast is zij bestuurslid van samenwerkingsverband
De Westfriese Knoop waaraan de scholen van het
SKO De Streek deelnemen.
 
HET DIRECTIEBERAAD
Het directieberaad wordt gevormd door de directeuren van de tien
onder genoemd bestuur vallende scholen. De algemeen directeur
is voorzitter. Het directieberaad komt in principe maandelijks bijeen.
Het beraad adviseert de algemeen directeur (gevraagd en
ongevraagd) in het kader van beleidsvoorlichting, besluitvorming en
uitvoering in aangelegenheden met schooloverstijgende aspecten en
bereidt beleid voor. Het beraad fungeert tevens als platform, waarop
directies ervaringen kunnen uitwisselen inzake de uitwerking van het
beleid en de onderlinge afstemming daarvan.