Vanuit openheid samenwerken
KLACHTENMELDING
VERTROUWENSPERSOON

 
DE KLACHTENCOMMISSIE
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Niemand is volmaakt
en dat geldt ook voor de mensen die in het onderwijs werkzaam
zijn. Gelukkig kunnen fouten hersteld worden. In het algemeen
dient u de zaken eerst te regelen met de groepsleerkracht. Lukt
dit niet dan met de directie; vervolgens kunt u terecht bij de
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. Een klacht kan
ingediend worden door een ouder/verzorger, een leerkracht
of een (oud)leerling.
 
DE KLACHTENREGELING
Voor SKO-de Streek is een klachtenregeling vastgesteld. Deze
regeling is in overleg met de landelijke ouder-, vak- en
besturenorganisatie tot stand gekomen.
Adres van De Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs:
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
.
MODELKLACHTENREGELING
De namen van de leden van de commissie en de
modelklachtenregeling kunt u vinden op de website van
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs: www.gcbo.nl
Met de klachtenregeling beogen wij een zorgvuldige afwikkeling
van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en ook het
belang van de school is gediend. Iedereen die betrokken is bij de
school kan van DE deze regeling gebruik maken.
 
DE KLACHTEN
De klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en
beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten
daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken
van de schoolgemeenschap. De klachtenregeling is alleen van
toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.
Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school in onderling overleg op een juiste wijze
worden afgehandeld.
 
VERTROUWENSPERSOON
Op iedere school is een contactpersoon benoemd die in eerste
instantie hulp kan bieden bij het deponeren van de klacht. Voor
onze school is dat Christien Bruin.
Telefonisch bereikbaar: T 0228 54 1456.
De vertrouwenspersoon: 
Is het meldpunt binnen de school voor klachten over: pesten,
agressief gedrag, onheuse bejegening, discriminatie, geweld,
(seksuele) intimidatie e.d. Is informatiebaken over de
klachtenregeling naar leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen.
Neemt geen standpunt in en doet niet aan waarheidsvinding.
Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
Bij ons op school is dit Anke Deen.
 
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Als een klacht verder gaat en niet intern opgelost kan worden, dan
komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Deze kijkt met u
hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij alle stappen.
Contactadres:
GGD Hollands Noorden
t.a.v. de externe vertrouwenspersoon
Postbus 324
1746 AM Schagen
T 088 0100555
 
KLACHTEN OP HET GEBIED VAN SEKSUELE INTIMIDATIE
Bij dit soort klachten zullen bestuur, directeur of
schoolcontactpersoon, Christien Bruin, altijd contact opnemen met
de externe vertrouwenspersoon van de GGD Hollands Noorden.
Deze kan ondersteuning bieden bij het oplossen van een klacht.
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteur T 0900 111 31.