Vanuit openheid samenwerken
VAKANTIEROOSTER 2018-2019
Het vakantierooster is geheel conform het regionale adviesrooster.
Naast het adviesrooster zijn er een paar studiedagen voor het team
gepland en zijn er extra vrije middagen.
 
Laatste schooldag 2017-2018
Vrijdagochtend 20 juli 2018
 
VRIJE DAGDELEN 
Deze vrije middagen zijn alleen bestemd voor de kinderen.
De leerkrachten zijn op school.
 

         
AANVRAAG VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
Aanvraag van verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. In de
leerplicht staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van
de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op de regel mogelijk.
 
BIJZONDERE GEVALLEN
Bijzondere gevallen zijn:
Bruiloft en begrafenis van bloed- of aanverwanten.
Als de werkgever verklaart, dat u geen vrij kunt krijgen tijdens de
schoolvakanties. Als uit de aard van uw beroep blijkt, dat u tijdens
de schoolvakanties geen vrij kunt nemen. Als blijkt dat u om een
medische reden met vakantie moet gaan.
 
AANVRAAG EXTRA VERLOF
Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de
directie, die dan op grond van de bovenstaande normen zal
beoordelen of er toestemming gegeven zal worden. Deze aanvraag
moet tijdig voor de bedoelde datum van vrijstelling ingeleverd
zijn bij de directie. Klik hier voor de aanvraag.
 
VERKRIJGBAARHEID AANVRAAGFORMULIER
Een aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties zijn
verkrijgbaar bij de directie. Bedenk echter wel:
Extra vakantieverlof kan niet vallen in de eerste 2 weken na de
zomervakantie. Door buiten de schoolvakanties weg te gaan,
ontneemt u uw kind enkele dagen onderwijs. U draagt daarvoor
zelf de verantwoording. Wij houden een schriftelijk
verzuimregistratie bij die voor de leerplichtambtenaar en de
inspectie ter inzage ligt. Bij veelvuldig verzuim wordt contact
opgenomen met de leerplichtambtenaar.
 
ZIEKMELDING VAN UW KIND
Is uw kind ziek dan melding voor 8.00 op het Ouderportaal.
En anders belt u dan tussen 8.00 en 8.30 uur
naar school om dit door te geven: T 0228 54 1456