Vanuit openheid samenwerken
VAKANTIEROOSTER 2020-2021 (volgend schooljaar)
Het vakantierooster is geheel conform het regionale adviesrooster.
Naast het adviesrooster zijn er een studiedagen voor het team gepland en zijn er extra vrije middagen.
Deze vrije middagen zijn alleen bestemd voor de kinderen. De leerkrachten zijn op school.

Klik hier voor het nieuwe vakantierooster: Vakantierooster 2020-2021.pdf
 
Laatste schooldag 2019-2020 (dit schooljaar)
Vrijdagochtend 3 juni tot 12.00 uur.
 
AANVRAAG VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
Aanvraag van verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. In de
leerplicht staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van
de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op de regel mogelijk.
 
BIJZONDERE GEVALLEN
Bijzondere gevallen zijn:
Bruiloft en begrafenis van bloed- of aanverwanten.
Als de werkgever verklaart, dat u geen vrij kunt krijgen tijdens de
schoolvakanties. Als uit de aard van uw beroep blijkt, dat u tijdens
de schoolvakanties geen vrij kunt nemen. Als blijkt dat u om een
medische reden met vakantie moet gaan.
 
AANVRAAG EXTRA VERLOF
Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de
directie, die dan op grond van de bovenstaande normen zal
beoordelen of er toestemming gegeven zal worden. Deze aanvraag
moet tijdig voor de bedoelde datum van vrijstelling ingeleverd
zijn bij de directie. Klik hier voor de aanvraag.
 
VERKRIJGBAARHEID AANVRAAGFORMULIER
Een aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties zijn
verkrijgbaar bij de directie. Bedenk echter wel:
Extra vakantieverlof kan niet vallen in de eerste 2 weken na de
zomervakantie. Door buiten de schoolvakanties weg te gaan,
ontneemt u uw kind enkele dagen onderwijs. U draagt daarvoor
zelf de verantwoording. Wij houden een schriftelijk
verzuimregistratie bij die voor de leerplichtambtenaar en de
inspectie ter inzage ligt. Bij veelvuldig verzuim wordt contact
opgenomen met de leerplichtambtenaar.
 
ZIEKMELDING VAN UW KIND
Is uw kind ziek dan melding voor 8.00 op het Ouderportaal.
En anders belt u dan tussen 8.00 en 8.30 uur
naar school om dit door te geven: T 0228 54 1456