Vanuit openheid samenwerken
MEDIAWIJSHEID
 
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare
digitale media om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én
ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld
om je heen. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een
containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe
media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je
hiermee moet omgaan.
 
DIGITALE WERELD
De digitale wereld is volop in beweging. De snelheid van
ontwikkelingen in de samenleving ligt bijzonder hoog. Zo ook
binnen het onderwijs en dus ook op de Jozefschool. De
ontwikkelingen zijn onvermijdelijk en zullen de komende jaren
alleen nog maar groter, sneller en belangrijker worden.
 
GEPERSONALISEERD ONDERWIJS
Ict betekent informatie en communicatietechnologie. De ict is een
middel om de doelen in het onderwijs te halen en leeropbrengsten
te verhogen. De gebruiker in het onderwijs (leerkrachten, leerlingen,
ouders) maken gebruik van een eigentijdse digitale omgeving.
De gebruiker zal steeds meer gaan 'delen'. De werkomgeving van
iedere gebruiker zal meer worden gepersonaliseerd. Iedere gebruiker
heeft een eigen domein met persoonlijke voorkeuren en kan werken
op iedere mogelijke locatie. Uiteindelijk hebben we alleen nog maar
flexibele werkplekken, waarin alle content webbased is oftewel in de
cloud. Zoals we nu al bijvoorbeeld hebben met bijvoorbeeld
Office365, Parnassys, Nieuwsbegrip, Schoolwise, Kanvaslijsten.
De Jozefschool gaat mee in deze stroom van veranderingen.
We hebben geen keuze hierin. Ondanks de snelle opeenvolging van
veranderingen in de wereld van de ict volgen we op de Jozefschool
de weg van de geleidelijkheid met een gedoseerde invoering, maar
we staan wel voor het handhaven van een gestaag tempo van deze
ontwikkeling en verandering. We blijven in de gaten houden
wat echt nodig is.
 
DIGITALISERING ALTIJD IN DIENST VAN
De digitalisering staat altijd in dienst van de onderwijsbehoefte.
Het blijft een uitdaging om deze ontwikkeling goed te blijven
volgen. De digitalisering op de Jozefschool staat altijd in dienst
van de onderwijsbehoefte van de gebruikers.
 
COMPUTERGEBRUIK OP DE JOZEFSCHOOL
We hebben op school de beschikking over een 70-tal computers,
die in een netwerk omgeving zijn geplaatst. In alle groepen worden
deze computers gebruikt ter ondersteuning van de lesstof.
De computers zijn verdeeld over de groepen, en ingericht met
content geschikt voor die leeftijdsgroep. Door de groepen 5 t/m 8
worden ze ook gebruikt als informatiebron en als tekstverwerker.
Informatie kan gezocht worden via een beveiligde werkomgeving
zoals Leskompas en Schoolwise.
 
WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
De Jozefschool doet jaarlijks mee aan de landelijke
georganiseerde 'Week van de Mediawijsheid' en besteedt een
aantal lessen uit het aanbod van deze projectweek.
De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer
om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor
kinderen. De Week van de Mediawijsheid vindt altijd plaats in
de maand november. Klik op de onderstaande afbeelding voor
extra en actuele informatie.


 
INTERNETCONTRACT
Groep 5 t/m 8 ondertekenen aan het begin van ieder schooljaar,
als onderdeel van 'veilig internetten' een internetcontract, en mogen
daarna voor hun presentaties, werkstukjes of projecten informatie
zoeken via Google. Speciale aandacht wordt besteed aan het
verantwoord gebruik van de sociale media.
 
DIGITAAL RIJBEWIJS
In groep 6 kunnen de leerlingen hun Digitaal Rijbewijs halen. Er is
met goed resultaat gewerkt met de volgende software: Word,
Powerpoint en Excel. Het internetcontract is getekend en de
afspraken zijn nagekomen. De module Veilig Internet is met goed
resulstaat gevolgd.
 
TYPECURSUS IN GROEP 6
Om alle kinderen de kans te bieden blind te leren typen wordt in
groep 6 een typecursus aangeboden. De oudervereniging van de
school vindt dit aanbod van de typecursus dermate belangrijk dat
de cursuskosten samen met de school worden gedragen. De
deelname van de leerling is dus gratis! De typecursus is een vast
onderdeel van het onderwijsaanbod op de Jozefschool.


 

Het omgaan met een computer in de klas is niet meer weg te
denken. Leerlingen maken veel gebruik van ondersteunende
software, maar gaan de computer ook steeds meer gebruiken voor
het verwerken van teksten en de leerstof. Een goede typevaardigheid,
het kunnen blind typen met tien vingers, is een pre voor elk kind.
Kinderen, die blind kunnen typen, zijn beter voorbereid voor de
middelbare school en hun latere werk. De vaardigheid blind typen
is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de digitale
geletterdheid: omgaan met computer en digitale informatie.
Het kunnen blindtypen is een vaardigheid die de effectieve tijd
verhoogd en waarvan de leerlingen veel profijt hebben.
Het
typediploma van Ticken ontvangt de cursist digitaal en voldoet
an de ECDL-typenorm en is door ECDL-Nederland erkend.

Klik op het onderstaande logo voor de website Ticken.nl

 
LEREN PROGRAMMEREN MET SCRATCH
De leerlingen van groep 6 t/m 8 werken met het
softwareprogramma Scratch. Scratch is een leermiddel. Leren
programmeren voor jonge kinderen. Je maakt er mooie dingen
mee en van het gebruik word je echt wijzer. Je kan met Scratch
een verhaal vertellen. Met animatie en interactie komen taal en
rekenen tot leven. Iedereen die kan lezen kan met Scratch aan
de slag. Scratch is speels: je maakt programma's door blokken
in elkaar te klikken zoals met Lego. Binnen een paar minuten is
het eerste resultaat zichtbaar.
Klik op de onderstaande afbeelding voor actuele informatie
en voor het inloggen op het het aangemaakte account.


 
DIGITALE SCHOOLBORDEN EN TOUCHSCREEN
Iedere groep beschikt over een digitaal schoolbord of een groot
touchscreen. Het geeft visuele ondersteuning bij de lessen en
haalt de wereld binnen. Veel methodes zijn ingericht op het gebruik
van digitale borden. We gebruiken het bord om lessen te
presenteren, zowel de leerkracht als de leerlingen. Het gebruik van
digitale schoolborden heeft een positieve invloed op de kwaliteit van
het lesgeven en bieden unieke perspectieven om het onderwijs
breder, dieper, dynamischer, interactiever en boeiender te maken.
 
ICT-WERKGROEP
De Jozefschool heeft een ict-werkgroep bestaande uit vier
leerkrachten: meester Jan Steltenpool (webmaster), juf Fleur Noom,
juf Leonie Schouten en meester Piet Karsten (ict-coördinator en is
eindverantwoordelijk).
 
SOCIALE MEDIA IN DE SCHOOL
Het gebruik van sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook,
WhatsApp en Twitter groeit nog steeds. We zien het gebruik van
deze sociale media en toepassingen ervan op allerlei gebieden
toenemen, ook in de contacten tussen school en ouders.
We kijken we naar onze leerlingen en we zien dan dat het
gebruik van allerlei sociale media door hun als de gewoonste zaak
van de wereld wordt gezien. Die ontwikkelingen gaan zo snel dat
gemakkelijk het gevoel van ongrijpbaarheid en onbeheersbaarheid
kan ontstaan, soms met nare gevolgen. Door het maken van
afspraken kunnen wij als school niet alles voorkomen, maar wel
proberen het gebruik van die media toch wat te stroomlijnen.
Voor het juist gebruik van de sociale media wordt er ook een
gedragskaart ingezet. Zie onderstaande afbeelding.


 
WEBSITE, FACEBOOK EN YOUTUBE
De inzet van een actuele bijgewerkte website, Facebook en
YouTube vergroot de betrokkenheid van de ouders. Meester
Jan Steltenpool is de webmaster van de schoolwebsite. De website
wordt zo actueel mogelijk bijgehouden met nieuwsberichten,
mededelingen en foto's. Juf Mirjam de Nijs plaatst het gehele jaar
door actualiteiten met foto's, filmpjes en teksten op de
Facebookpagina van de Jozefschool met veel positieve response
van de ouders. De Facebookpagina wordt door de ouders altijd goed
bezocht. Enkele filmpjes met actuele schoolactiviteiten worden soms
ook op YouTube gezet.
Voor het juist gebruik van de sociale media wordt er ook een
gedragskaart ingezet. Zie onderstaande afbeelding.


 
TOESTEMMING PUBLICATIE BEELDMATERIAAL
Op de Jozefschool laten wij met beeldmateriaal zoals foto's en
video's zien waar we zoal mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes, excursies, projecten, lessen en andere
activiteiten. Leerlingen, leerkrachten en medewerkers zijn op dit
beeldmateriaal te zien. Er wordt natuurlijk zorgvuldig met dit
beeldmateriaal omgegaan. Wij plaatsen geen beeldmateriaal
waardoor leerlingen, leerkrachten of medewerkers schade kunnen
ondervinden. We vinden het belangrijk, maar ook volgens de
Europese wetgeving op de privacy, om vooraf toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal al of niet online.
Met een antwoordstrook geven de ouders bij de start van het
nieuwe schooljaar aan voor toestemming van publicatie van het
beeldmateriaal. De toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal
dat door ons of in onze opdracht is gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders beeldmateriaal maken
tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij
het plaatsen van beeldmateriaal op internet. De ouders bespreken
de toestemming tot publicatie met hun zoon of dochter. We merken
dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om
beeldmateriaal te gebruiken. Deze toestemming wordt door de
ouders besproken, zodat de zoon of dochter ook zelf weet waarom
het gebruik van beeldmateriaal wel of niet mag. Als we beeldmateriaal
willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden zullen we de
betreffende ouders daar apart over informeren en zo nodig om
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel
willen gebruiken, wordt er contact met de ouders opgenomen.
De ouders hebben natuurlijk altijd de mogelijkheid om terugkomen
op de gegeven toestemming.