Vanuit openheid samenwerken

Inschrijving nieuwe leerlingen

In februari/maart krijgen alle ouders van kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden van de gemeente een brief, waarin zij worden uitgenodigd hun kind op één van de basisscholen in de gemeente in te schrijven.

Maart, de maand van de inschrijving voor nieuwe kleuters.
Nieuwe ouders laten we  graag de school zien en we nemen tijd voor een gesprek of voor antwoorden op vragen. U bent van harte welkom voor een rondleiding. 

Op 8 maart 2021 kunt u in ieder geval terecht van 13.15-16.30 uur en van 19.00-20.30 uur.

Lukt het u niet om deze dag te komen dan kunt u een afspraak maken.
Dit kan via de telefoon 0228-541456 of via de mail: directie@bsjozefschool.nl.

Ouders die al kinderen op de Jozefschool hebben, kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de directie. 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen volgend jaar een goede plek krijgen, is tijdige inschrijving nodig. (voor april 2021)


Het inschrijfformulier
Klik op het onderstaande pdf-logo om het inschrijfformulier te downloaden. Dit formulier printen en ingevuld bij de directie van de Jozefschool inleveren. U kunt dit inschrijfformulier ook verkrijgen bij de directie op school.
Informatiepakket
Kinderen worden in principe de dag na hun 4e verjaardag op school toegelaten. Voor die tijd krijgt u een informatiepakket met daarin een leerlingenlijst van de groep, informatie over het ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs, informatie over de kijkdagenregeling en noodzakelijke informatie over de dagindeling
en een recente schoolgids als het om een oudste kind van het gezin gaat. De laatste maand van het schooljaar laten we geen nieuwe kleuters meer toe.


Verhuizing
Kinderen die gedurende het jaar, door verhuizing, bij ons op school komen worden na overleg met de ouders in de groep geplaatst die bij hun leeftijd en niveau past. Via informatie van de vorige school en eventueel toetsing door de leerkracht wordt geprobeerd de leerling zo snel mogelijk in de groep te laten integreren.


Toelatingsbeleid
Bij toelating van (alle) leerlingen spelen de volgende overwegingen een rol:

1
Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.

2
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen. Kort gezegd is dat de gedachte achterde nieuwe wet Passend Onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 is ingevoerd.

3
Soms vraagt een kind meer ondersteuning dan er van een school verwacht kan worden. Als e ondersteuning de kerntaak en de mogelijkheden van de school overstijgt, zoeken we samen met de ouders een plaats waar het kind het best tot zijn recht komt.

4
Rust en veiligheid voor alle leerlingen dienen gewaarborgd te zijn. Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om een kind binnen de basisschool voldoende structuur en ondersteuning te bieden. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een betere plek.

5
Op de website www.dewestfrieseknoop.nl vindt u een ouderfolder waarin u kunt lezen wat de nieuwe wet Passend Onderwijs voor kinderen en ouders betekent.


Inschrijfformulieren
Onze school heeft een inschrijfformulier ontwikkeld waarmee we een zo goed en duidelijk mogelijk beeld krijgen van onze (toekomstige) leerlingen. Het formulier bestaat uit een standaardformulier voor alle leerlingen en een meer uitgebreid deel voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben. Na het invullen van het formulier krijgt u via de mail een bevestiging van de definitieve inschrijving.


Wisseling van school binnen de gemeente
Tussentijdse wisseling van de school binnen de gemeente. We onderscheiden twee vormen van overgang van de ene naar de andere school, te weten:
Wisseling van school wegens verhuizing
Wisseling van school wegens onvrede met de bestaande situatie.


Gezamenlijk protocol
De scholen binnen de gemeente Venhuizen hebben een gezamenlijk protocol gemaakt die de openheid naar de ouders als naar de collega scholen waarborgt. Wij streven er steeds naar om in gesprek te zijn en te blijven om gezamenlijk mogelijke problemen op te lossen. Het tussentijds wisselen van school is in
principe alleen mogelijk na de kerstvakantie en na de zomervakantie. Voor vragen over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de directie.


Nieuwkomersklas
Voor leerlingen die rechtstreeks vanuit het buitenland instromen en die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwkomersklas. Deze wordt door gezamenlijke schoolbesturen en gemeenten bekostigd. De taalboost die de leerlingen daar ontvangen in een setting waarbij veel extra hulp ingevlogen kan worden zorgt ervoor dat leerlingen daarna goed mee kunnen doen in het reguliere basisonderwijs.
De nieuwkomersklas is gevestigd in SBO 't Palet.