Vanuit openheid samenwerken
INSCHRIJVING NIEUWE LEERLING
 
INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
In februari/maart krijgen alle ouders van kinderen die in het
volgende schooljaar 4 jaar worden van de gemeente een brief,
waarin zij worden uitgenodigd hun kind op één van de basisscholen
in de gemeente in te schrijven.

Maart, de maand van de inschrijving voor nieuwe kleuters.
Nieuwe ouders laten we  graag de school zien en we nemen tijd
voor een gesprek of voor antwoorden op vragen.
U bent van harte welkom voor een rondleiding. 

Op 8 maart 2021 kunt u in ieder geval terecht van 13.15-16.30 uur
en van 19.00-20.30 uur.


Lukt het u niet om deze dag te komen dan kunt u een afspraak maken.
Dit kan via de telefoon 0228-541456 of via de mail: directie@bsjozefschool.nl.

Ouders die al kinderen op de Jozefschool hebben, kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de directie. 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen volgend jaar een goede plek krijgen, is tijdige inschrijving nodig. (voor april 2021)
 
DOWNLOADEN VAN HET INSCHRIJFFORMULIER
Klik op het onderstaande pdf-logo om het inschrijfformulier
te downloaden. Dit formulier printen en ingevuld bij de
directie van de Jozefschool inleveren. U kunt dit
inschrijfformulier ook verkrijgen bij de directie op school.


INFORMATIEPAKKET
Kinderen worden in principe de dag na hun 4e verjaardag op school
toegelaten. Voor die tijd krijgt u een informatiepakket met daarin
een leerlingenlijst van de groep, informatie over het
ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs, informatie over de
kijkdagenregeling en noodzakelijke informatie over de dagindeling
en een recente schoolgids als het om een oudste kind van het gezin
gaat. De laatste maand van het schooljaar laten we geen nieuwe
kleuters meer toe.
 
VERHUIZING
Kinderen die gedurende het jaar, door verhuizing, bij ons op
school komen worden na overleg met de ouders in de groep
geplaatst die bij hun leeftijd en niveau past. Via informatie van
de vorige school en eventueel toetsing door de leerkracht wordt
geprobeerd de leerling zo snel mogelijk in de groep
te laten integreren.
 
TOELATINGSBELEID
Bij toelating van (alle) leerlingen spelen de
volgende overwegingen een rol:

1
Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.

2
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar zo goed
mogelijk helpt ontwikkelen. Kort gezegd is dat de gedachte achter
de nieuwe wet Passend Onderwijs die in het schooljaar 2014-2015
is ingevoerd.

3
Soms vraagt een kind meer ondersteuning dan er van een school
verwacht kan worden. Als de ondersteuning de kerntaak en de
mogelijkheden van de school overstijgt, zoeken we samen met de
ouders een plaats waar het kind het best tot zijn recht komt.

4
Rust en veiligheid voor alle leerlingen dienen gewaarborgd te zijn.
Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om een
kind binnen de basisschool voldoende structuur en ondersteuning
te bieden. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar
een betere plek.

5
Op de website www.dewestfrieseknoop.nl vindt u een ouderfolder
waarin u kunt lezen wat de nieuwe wet Passend Onderwijs voor
kinderen en ouders betekent.
 
INSCHRIJFFORMULIEREN
Onze school heeft een inschrijfformulier ontwikkeld waarmee we
een zo goed en duidelijk mogelijk beeld krijgen van onze
(toekomstige) leerlingen. Het formulier bestaat uit een
standaardformulier voor alle leerlingen en een meer uitgebreid
deel voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben. Na het
invullen van het formulier krijgt u via de mail een bevestiging
van de definitieve inschrijving.
 
WISSELING VAN DE SCHOOL BINNEN DE GEMEENTE
Tussentijdse wisseling van de school binnen de gemeente. We
onderscheiden twee vormen van overgang van de ene naar de
andere school, te weten:
Wisseling van school wegens verhuizing
Wisseling van school wegens onvrede met de bestaande situatie.
 
GEZAMENLIJK PROTOCOL
De scholen binnen de gemeente Venhuizen hebben een
gezamenlijk protocol gemaakt die de openheid naar de ouders als
naar de collega scholen waarborgt. Wij streven er steeds naar om
in gesprek te zijn en te blijven om gezamenlijk mogelijke
problemen op te lossen. Het tussentijds wisselen van school is in
principe alleen mogelijk na de kerstvakantie en na de
zomervakantie. Voor vragen over dit onderwerp kunt u zich
wenden tot de directie.
 
NIEUWKOMERSKLAS
Voor leerlingen die rechtstreeks vanuit het buitenland instromen
en die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen bestaat
de mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwkomersklas. Deze
wordt door gezamenlijke schoolbesturen en gemeenten bekostigd.
De taalboost die de leerlingen daar ontvangen in een setting waarbij
veel extra hulp ingevlogen kan worden zorgt ervoor dat leerlingen
daarna goed mee kunnen doen in het reguliere basisonderwijs.
De nieuwkomersklas is gevestigd in SBO 't Palet.