Vanuit openheid samenwerken
PASSEND ONDERWIJS
 
PASSEND ONDERWIJS BEGINT BIJ DE LEERKRACHT
De leerkrachten zijn de belangrijkste personen in het onderwijs aan
het kind. Zij hebben dagelijks contact met hun leerlingen en krijgen
zo een scherp beeld van wat elk kind nodig heeft. Zij gebruiken
daarbij het leerlingvolgsysteem, waarin de vorderingen en
bijzonderheden van elke leerling zorgvuldig worden bijgehouden.
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in gegaan.
Het doel van de wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden
dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht
mogelijk bij huis. Dit noemen we thuisnabij. Er wordt gewerkt met
groepsplannen, waarin drie groepen kinderen worden beschreven:
De leerlingen die veel, gemiddeld of weinig uitleg en hulp nodig
hebben. Daarmee kan de leerkracht het aanbod afstemmen op de
leerlingen in de groep. Waar mogelijk begeleiden leerkrachten hun
leerlingen zelf. Om dit te kunnen doen is veel geïnvesteerd in het
bevorderen van de deskundigheid en het versterken van specifieke
vaardigheden bij leerkrachten.
 
ONDERSTEUNING BINNEN DE JOZEFSCHOOL
Willen wij optimale ondersteuning bieden aan alle leerlingen,
dan moeten we extra energie stoppen in signalering van
onderwijsbehoeftes. Hoe eerder we signaleren, des te sneller
kunnen we werken aan de eventuele oplossing. Hiervoor is kennis
nodig, een goed klassenmanagement, een goed leerlingvolgsysteem,
scholing en de aanwezigheid van extra hulpmateriaal. Voor de
bespreking van het kind in het Ondersteuningsteam (OT) wordt
een groeidocument ingevuld door de leerkracht, ouders en IB-er.
Hierin wordt de ondersteuningsbehoefte van het kind beschreven en
dit is leidraad voor het gesprek. Leerkrachten én leerlingen worden
binnen de school structureel ondersteund.
 
INTERN BEGELEIDER
Elke school kent een intern begeleider (IB), die fungeert als een
coach voor de leerkrachten. Bij ons is dit Mirjam de Nijs. De intern
begeleider heeft een ondersteunende rol aan de leerkracht bij het
maken van de groepsplannen en van de ondersteuning voor
leerlingen die iets extra's nodig hebben. De plannen worden
verwerkt in het ondersteuningsrooster, hebben altijd een helder
doel en worden voorzien van concreet omschreven handelingen
die nodig zijn om het doel te bereiken. Waar nodig wordt u daarbij
betrokken.
 
SAMENWERKINGSVERBAND DE WESTFRIESE KNOOP
Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend
onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat
alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor
gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale
samenwerkingsverbanden. De school van uw kind(eren) valt onder
het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit
samenwerkingsverband zijn alle 16 schoolbesturen en 90 scholen
van de regio West-Friesland v
ertegenwoordigd. Er is één
ondersteuningsplan voor de hele West-Friese regio. Elke school legt
in het 'schoolondersteuningsprofiel' vast welke voorzieningen en
mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Aan de hand van deze profielen beschrijft
De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen voor een dekkend
aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio zorgen.
Het resultaat hiervan is het ondersteuningsplan. In het
ondersteuningsplan staan bijvoorbeeld afspraken over. Welke
begeleiding iedere reguliere school biedt? Hoe het geld voor extra
ondersteuning over de scholen wordt verdeeld? Wat de kwaliteit van
het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
moet zijn? Hoe ouders op de hoogte worden gehouden over wat
scholen kunnen doen voor kinderen die extra ondersteuning of
zorg nodig hebben.
 
WEBSITE DE WESTFRIESE KNOOP
Klik op de onderstaande afbeelding voor
de website van De Westfriese Knoop.

 
 
HET ONDERSTEUNINGSPLAN VAN DE WESTFRIESE KNOOP
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken
hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders spelen hierin een
belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het
ondersteuningsplan. Zie voor het volledige ondersteuningsplan
de website van De Westfriese Knoop. Klik hier.
 
DE TRAJECTBEGELEIDER
Soms heeft een leerling meer of andere ondersteuning nodig dan
de eigen school kan bieden. Dan schakelt de school een
trajectbegeleider in om het best passende aanbod te vinden op
een andere school binnen het knooppunt. De best passende plek
kan ook binnen het speciaal (basis)onderwijs zijn.
De trajectbegeleider coördineert een eventuele plaatsing.
 
DE OUDER ALS PARTNER
De ouders van een leerling worden bij elke stap in de keuzes voor
het passend onderwijs van hun kind betrokken. Zo ontstaat een
compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling.
In het belang van hun kind zijn ouders verplicht om alle relevante
informatie te delen.
 
VRAGEN EN INFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs
voor uw kind? Op de website van het samenwerkingsverband
De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige
ondersteuningsplan.
 
KNOOPPUNT DRECHTERLAND
De scholen die bij elkaar in de omgeving staan bundelen hun
krachten in een knooppunt. Binnen het knooppunt ontwikkelen
scholen samen arrangementen voor ondersteuning en delen
expertise. Wij zijn aangesloten bij knooppunt Drechterland en gaan
dit jaar o.a. gezamenlijk verder met het preventief begeleiden van
leerkrachten bij leerlingen die meer als andere leerlingen
ondersteuning bij hun gedrag nodig hebben. Dit wordt gedaan door
een zeer ervaren gedragsdeskundige. Daarnaast is er een gedeeld
arrangement Ik leer leren voor leerlingen van groep 8 die naar het
VO gaan en die meer dan andere kinderen moeite hebben met
veranderingen (door bijvoorbeeld kenmerken vanuit het
ASS-spectrum. Zij krijgen een gedeelde training van een aantal
bijeenkomsten. De interne begeleider Juf Mirjam de Nijs verzorgt
deze training.