Vanuit openheid samenwerken

Ondersteuningsteam

Groeidocument
Als een kind zich ondanks extra aandacht toch niet goed ontwikkelt, kan het worden ingebracht door middel van het groeidocument, in het ondersteuningsteam van de school. Hierin hebben de directeur, de intern begeleider en de leerkracht een plaats, een ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs en een orthopedagoog vanuit het speciaal basisonderwijs of de onderwijsbegeleidingsdienst. Waar wenselijk kan bijvoorbeeld een Ouder Kind adviseur of een andere hulpverlener aanschuiven.


Extra ondersteuning
Er wordt dan met meer deskundigen gekeken naar wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning kan noodzakelijk zijn. Dit kan geboden worden vanuit het samenwerkingsverband. Observatie en onderzoek kunnen ingezet worden. Aanvullende begeleiding vanuit het Centrum voor Passende Ondersteuning kan aangevraagd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en ouders worden bij het ondersteuningsteam uitgenodigd. Per jaar zijn er zes momenten
waarop het ondersteuningsteam bij elkaar komt.


P2O
P2O betekent 'Passende primaire ondersteuning'. Elke basisschool kan een beroep doen op een basispakket aan expertise bij het P2O, bijvoorbeeld in de vorm van kortdurende begeleiding voor de leerkracht,
leerling en/of ouders, kortdurende cursussen en teambegeleiding. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op Ouder- en kind kanjertraining, kinder- en speltherapie, inzet reken- en leesklas en
begeleiding voor NT2 voor de bovenbouw op gebied van begrijpend lezen. P2O is een bundeling van bovenschoolse zorg vanuit het speciaal basisonderwijs De expertise is vraaggericht, van hoge
kwaliteit, nabij en betaalbaar. Het aanbod kan zich voortdurend aanpassen aan een veranderende vraag en sluit steeds aan op de groeiende deskundigheid in en rond de eigen school. Met behulp van deze ambulante begeleiding kan uw kind net dat zetje krijgen om weer door te groeien.

Extra informatie kunt u vinden op de website van het
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop: www.westfrieseknoop.nl