Vanuit openheid samenwerken

Basiszorg

Volgen van ontwikkeling
In de tijd dat de kinderen op onze school verblijven, wordt de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend gevolgd. In de eerste plaats gebeurt dat door de groepsleerkrachten, die de kinderen dagelijks
zien en observeren. Deze observaties worden waar nodig in het leerlingvolgsysteem genoteerd. Via een logboek en een kinderdagboek wordt de ontwikkeling van het kind in de kleuterbouw gevolgd. Naast de observaties zijn er in iedere groep toets-momenten, zowel methode gebonden als methode onafhankelijk,
waar op een objectieve manier wordt nagegaan hoe de vorderingen van ieder kind zijn. Deze toets-momenten zijn regelmatig, soms wekelijks, en zijn een startpunt voor eventueel extra hulp of
extra verdiepingsstof.


De CITO-toetsen
Twee keer per jaar, in januari en in mei/juni, worden bij alle leerlingen (deels de kleuters) de Cito-toetsen afgenomen. De landelijk genormeerde Cito-toetsen zijn niet methode gebonden.


Digitaal spoor
Afgelopen schooljaar heeft een werkgroep geïnvesteerd om een eenduidiger digitaal spoor te ontwikkelen waardoor zowel individuele leerlingen als groepen 8 jaar lang nog effectiever te volgen zijn en we ons onderwijs daar zo goed mogelijk op kunnen afstemmen. Dit is gedeeld met het team en de invoering is gestart en zal dit jaar verder verfijnd worden. Een soepele overdracht wordt hiermee gerealiseerd. Zo ontstaat er gedurende 8 jaar een compleet beeld van iedere leerling.


Groepsbespreking
Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met leerkrachten, de intern begeleider en de directie. De groepsplannen, mede naar aanleiding van de schoolresultaten, worden besproken.
Lukt het de leerlingen die meer ondersteuning of uitdaging nodig hebben tegemoet te komen en waar zijn er knelpunten. Het doel van de groepsbespreking is, om te zorgen voor optimale begeleiding van leerlingen en leerkrachten waarna plannen aangepast kunnen worden om vervolgens oplossingsgericht aan het werk te kunnen gaan.