Vanuit openheid samenwerken
BASISZORG
 
VOLGEN VAN ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN OP SCHOOL
In de tijd dat de kinderen op onze school verblijven, wordt de
ontwikkeling van ieder kind nauwlettend gevolgd. In de eerste plaats
gebeurt dat door de groepsleerkrachten, die de kinderen dagelijks
zien en observeren. Deze observaties worden waar nodig in het
leerlingvolgsysteem genoteerd. Via een logboek en een
kinderdagboek wordt de ontwikkeling van het kind in de
kleuterbouw gevolgd. Naast de observaties zijn er in iedere groep
toetsmomenten, zowel methode gebonden als methode onafhankelijk,
waar op een objectieve manier wordt nagegaan hoe de vorderingen
van ieder kind zijn. Deze toetsmomenten zijn regelmatig, soms
wekelijks, en zijn een startpunt voor eventueel extra hulp of
extra verdiepingsstof.
 
DE CITO-TOETSEN
Twee keer per jaar, in januari en in mei/juni, worden bij alle
leerlingen (deels de kleuters) de Cito-toetsen afgenomen.
De landelijk genormeerde Cito-toetsen zijn niet-methodegebonden.
 
DIGITAAL SPOOR
Afgelopen schooljaar heeft een werkgroep geïnvesteerd om een
eenduidiger digitaal spoor te ontwikkelen waardoor zowel individuele
leerlingen als groepen 8 jaar lang nog effectiever te volgen zijn en
we ons onderwijs daar zo goed mogelijk op kunnen afstemmen.
Dit is gedeeld met het team en de invoering is gestart en zal dit jaar
verder verfijnd worden. Een soepele overdracht wordt hiermee
gerealiseerd. Zo ontstaat er gedurende 8 jaar een compleet beeld
van iedere leerling.
 
GROEPSBESPREKING
Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met
leerkrachten, de intern begeleider en de directie. De groepsplannen,
mede naar aanleiding van de schoolresultaten, worden besproken.
Lukt het de leerlingen die meer ondersteuning of uitdaging nodig
hebben tegemoet te komen en waar zijn er knelpunten. Het doel van
de groepsbespreking is, om te zorgen voor optimale begeleiding van
leerlingenen leerkrachten waarna plannen aangepast kunnen worden
om vervolgens oplossingsgericht aan het werk te kunnen gaan.